"УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ"

Підрозділи академії 

36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23

Належний рівень професорсько-викладацького складу і якість викладання підтримується системою підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації та проведенням науково-дослідної діяльності. В академії проводиться підготовка кадрів у докторантурі, аспірантурі, магістратурі, клінічній ординатурі. Однією із форм підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів є самостійна робота над дисертацією.У науковому відділі надається методична та практична допомога щодо оформлення документів при плануванні і виконанні дисертаційних, науково-дослідних, магістерських робіт. Проводиться щорічна атестація аспірантів. Науковий відділ створює належні умови для дотримання вимог ВАКу до дисертаційних робіт, особливо відносно кількості та якості публікацій. Розроблено і контролюється план підготовки науково-педагогічних кадрів.

Детальніше

Історія розвитку та становлення Центральної науково-дослідної лабораторії УМСА протягом двадцятиріччя логічно завершилась реорганізацією в Науково-дослідний інститут генетичних та імунологічних основ розвитку патології та фармакогенетики (НДІ ГІОРПФ). Великий досвід виконання Державних програм з НДР, впровадження принципів доказової медицини, атестація МОЗ України, регулярні аудиторські перевірки американською та німецькою фармацевтичними компаніями, постійно діюча школа-семінар, на якій розглядаються питання в т.ч. доказової медицини, всі клінічні багатоцентрові дослідження та інші види досліджень нових лікарських препаратів, активна участь в міжнародних та всіх рівнів конгресах і конференціях довели своєчасність та необхідність створення НДІ. В кінці 2008 року ЦНДЛ була реорганізована шляхом перетворення її в НДІ генетичних та імунологічних основ розвитку патології та фармакогенетики.

Детальніше

Відділ здійснює патентно-ліцензійну та наукову інформаційну діяльність установи та сприяє високоефективній науково-дослідній (дослідно-конструкторській), інноваційній роботі та одержанню конкурентноспроможної наукової продукції, формує науково-інформаційні ресурси та організовує їх ефективне використання в процесі патентно-інформаційного супроводження науково-дослідних робіт на всіх етапах їх виконання. Проводить організаційно-методичну роботу, пов'язану з використанням науково-інформаційних, науково-технічних ресурсів, засобів наукової комунікації, реалізації інноваційних заходів, опануванням нових наукових технологій та підвищенням науково-інформаційної компетентності спеціалістів установи.

Детальніше

10.03.2011 р. в академії створено відділ з міжнародних зв’язків, метою якого є здійснення міжнародного спiвробiтництва ВДНЗУ «Українська медична стоматологiчна академiя» iз зарубіжними вищими навчальними закладами, міжнародними органiзацiями, клінічними i дослідницькими центрами в галузі медицини i охорони здоров'я.

Детальніше

Відповідно до діючих нормативно-правових актів створений відділ охорони праці, який здійснює контроль за виконанням і додержанням вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці на робочих місцях, опрацьовує питання ефективної системи управління охороною праці в академії та сприяє удосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного структурного підрозділу і кожного працівника.

Детальніше

Редакційно-видавничий відділ – один з виробничих підрозділів науково-дослідного центру ВДНЗУ «УМСА». Він працює для того, щоб допомогти професорсько-викладацькому складу у підготовці і друкуванні методичних рекомендацій з навчальних дисциплін, у виданні фахових журналів, матеріалів науково-практичних конференцій, конференцій студентського наукового товариства

Детальніше

Архівний фонд навчального закладу створено з дня заснування його для тимчасового зберігання архівних документів, що нагромадились за час його діяльності, використання відомостей, що містяться в цих документах для службових, виробничих, наукових та інших цілей, а також для захисту прав і законних інтересів громадян.

Детальніше