Відділ з науково-педагогічної роботи
та організації навчально-наукового процесу

   

м. Полтава, вул. Шевченка, 23

Науково-методична лабораторія з питань підготовки стоматологів ВДНЗ України «Української медичної стоматологічної академії»

Науково-методична лабораторія з питань підготовки стоматологів ВДНЗУ «УМСА» створена відповідно до п.31 “Положення про державний вищий заклад освіти” та наказом № 232 від 21.09.1999 р. МОЗ України “Про порядок створення науково-методичних лабораторій при провідних вищих медичних навчальних закладах” та наказу ректора академії № 108 від 5.07.2000 р. з метою наукового обґрунтування системи ступеневої освіти лікарів-стоматологів.

Основні напрямки роботи визначає “Положення“, що затверджене Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України 28.02.2001р. До складу лабораторії на громадських засадах введені фахівці із усіх розділів стоматології.

1.Загальні положення

1.1 Лабораторія є структурним підрозділом академії, створюється наказом ректора, штатний розпис якої визначається в межах бюджетних асигнувань закладів вищої освіти ІV рівня акредитації.

1.2 Діяльність лабораторії регламентується Конституцією України, Законом України “Про освіту”, Державною національною програмою “Освіта України XXI сторіччя”, указом Президента України “Про основні напрями реформування вищої освіти в Україні”, Постановами Кабінету Міністрів України, що відносяться до законодавчої бази з питань вищої освіти, наказами Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти та науки України, нормативними актами з питань вищої освіти, розпорядженнями адміністрації академії, та Положенням про лабораторію.

1.3 В адміністративному відношенні лабораторія безпосередньо підпорядковується ректору академії, з навчально-методичних питань – проректору з навчальної роботи.

1.4 Координацію та науково-методичне забезпечення діяльності, аналіз роботи лабораторії здійснюють Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України та навчально-методична рада академії. Юридична адреса і місцезнаходження лабораторії: Україна, 36024 м. Полтава, вул. Шевченка, 23, контактний телефон: labstom@umsa.edu.ua. Лабораторію очолює завідувач лабораторією доц. Лохматова Наталія Михайлівна.

2. Основними завданнями лабораторії є реалізація державної політики в галузі вищої медичної освіти шляхом науково-методичного забезпечення змісту системи ступеневої освіти стоматологів:

2.1 Розробка концепції змісту ступеневої освіти, навчання та професійної підготовки стоматологів у вищих навчальних закладах освіти III-IV рівнів акредитації

2.2 Проведення наукових досліджень з актуальних проблем підготовки стоматологів з використанням досвіду роботи окремих ВМЗО або їх кафедр.

2.3 Аналіз та вивчення досвіду світових тенденцій розвитку освіти стоматологів з метою їх використання у вітчизняній практиці.

2.4 Розробка загальних проектів державних стандартів підготовки спеціалістів різних кваліфікаційних рівнів за фахом “Стоматологія”.

2.5 Рецензування навчальних планів і програм, підготовка рекомендацій по їх подальшому удосконаленню.

2.6 Вивчення, узагальнення та подання рекомендацій по впровадженню більш ефективних технологій та педагогічного досвіду в систему ступеневої освіти стоматологів.

2.7 Обмін досвідом між ВМЗО ІІІ-ІУ рівнів акредитації МОЗ України з питань змісту ступеневої освіти стоматологів.

3. Зміст і основні функції лабораторії

3.1. Лабораторія здійснює свою діяльність відповідно до річних і довгострокових планів за напрямками, вказаними в розділі 2.

3.2. Основні функції лабораторії:

3.2.1. Обмін досвідом між кафедрами стоматологічних факультетів, факультетів післядипломної освіти, факультетів підвищення кваліфікації викладачів ВМЗО 111-1У рівнів акредитації МОЗ України з питань:

  • вивчення організації, управління і змісту навчального процесу;
  • узагальнення та поширення передового досвіду науково-методичної роботи по матеріалам щорічних науково-методичних конференцій, що проводяться МОЗ України;
  • надання рекомендацій по удосконаленню форм і методів навчального процесу за напрямом підготовки “Стоматологія”

3.2.2. Участь у розробці моделей державних стандартів підготовки спеціалістів різних кваліфікаційних рівнів за фахом “Стоматологія” та впровадження їх в практику.

3.2.3. Координація діяльності кафедр і підрозділів академії та обмін досвідом з іншими закладами освіти з науково-методичної роботи:

організація, розробка та перегляд типових навчальних програм;

розробка та подання рекомендацій на впровадження в педагогічний процес новітніх технологій навчання з спеціальностей стоматологічного напряму на факультетах підвищення кваліфікації викладачів ВМЗО;

  • проведення міжкафедральних семінарів;
  • проведення робочих засідань, участь у роботі семінарів опорних кафедр з питань навчально-організаційної та науково-методичної роботи;
  • аналіз та використання у процесі навчання іноземних громадян досвіду підготовки фахівців провідних вищих навчальних закладів зарубіжжя;
  • вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду з навчально- виховної та методичної роботи, впровадження відповідних заходів та пропозицій у педагогічний процес;
  • участь у плануванні та організації роботи з підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів УМСА, встановлення творчих зв’язків з кафедрами та факультетами інших Вузів;
  • пропаганда наукових знань з педагогіки та психології вищої школи;
  • авторських методик викладання тощо.

3.2.4. Організація використання у навчальному процесі інформативних технологій та сучасних засобів викладання матеріалу.

3.2.5. Навчально-методичне забезпечення навчального процесу: вивчення стану забезпечення навчального процесу спеціальною літературою та подання рекомендацій про необхідність її видання; реклама навчально-методичної літератури.

 

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум