Відділ з науково-педагогічної роботи
та організації навчально-наукового процесу

   

м. Полтава, вул. Шевченка, 23

Навчально-методичний кабінет ВДНЗ України «Української медичної стоматологічної академії»

Навчально-методичний кабінет є структурним науково-методичним підрозділом академії, що проводить організацію та управління науково-методичною діяльністю, здійснює контроль за якістю методичної роботи, облік і звітність з питань навчально-методичної роботи.

У своїй діяльності навчально-методичний кабінет керується Законами України „Про освіту”, „Про вищу освіту”, «Про засади державної мовної політики» „Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, наказами Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, ДУ «Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України», іншими законодавчими і нормативними актами, Статутом академії, наказами ректора та положенням про навчально-методичний кабінет.

Навчально-методичний кабінет створений відповідно до Статуту академії і кабінет виконує наступні процеси:

 • Упровадження в діяльність навчальних підрозділів академії нових підходів до організації навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи навчання.
 • Забезпечення кафедр академії формами методичних матеріалів щодо проведення усіх видів занять.
 • Організація і проведення всеукраїнських і загальноакадемічних навчально-методичних конференцій.
 • Організація і проведення семінарів з педагогічної майстерності.
 • Оформлення і представлення матеріалів про академію на виставках різного рівня.
 • Підготовка матеріалів рейтингового звіту про діяльність академії з питань навчально-методичної роботи.
 • Підготовка матеріалів до щорічного звіту ректора з питань навчально-методичної роботи.
 • Підготовка разом з навчальним відділом пакетів документів для відкриття нових спеціальностей.
 • Підготовка разом з навчальним відділом пакетів документів для Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України у зв’язку з атестаційною чи акредитаційною експертизою академії.
 • Оформлення і представлення в МОН України та ДУ «Центральний методичний кабінет МОЗ України» навчальної літератури, підготовленими викладачами академії.
 • Складання річних планів видання навчально-методичної літератури.
 • Здійснення контролю за виконанням плану видання навчально-методичної літератури на поточний рік.
 • Ведення електронної бази даних з навчально-методичної літератури, виданої професорсько-викладацьким складом академії.
 • Ведення електронної бази даних з типових навчальних програм за спеціальностями: «Лікувальна справа», «Стоматологія», «Педіатрія».
 • Подання пропозицій до ДУ «Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України» щодо видання навчальної літератури з грифом ДУ „ЦМК з ВМО МОЗ України”.
 • Аналіз щорічних звітів кафедр з питань навчально-методичної роботи, підготовка відповідних матеріалів для ректора академії та проректора з науково-педагогічної роботи.
 • Консультування викладачів з питань навчально-методичної роботи.
 • Перевірка роботи кафедр щодо ведення навчально-методичної документації.
 • Участь у розробці планування заходів і проектів наказів щодо організації навчального процесу за кредитно-модульною системою навчання.
 • Контроль за роботою циклових методичних комісій. Інформування зав.кафедрами та зав.навчальними частинами кафедр про нові положення, накази, рішення та розпорядження МОЗ України, МОН України, ДУ «ЦМК з ВМО МОЗ України», вченої ради та ЦМК академії.
 • Ведення документації і листування, пов’язаних з роботою навчально-методичного кабінету.


Видання літератури. Нормативна база. Форма робочої навчальної програми.

Підвищення кваліфікації

 

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря ||