"УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ"

Профспілковий комітет

36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23

Первинна профспілкова організація співробітників Української медичної стоматологічної академії об’єднує на добровільній основі за місцем професійної діяльності працівників з метою консолідації зусиль щодо захисту соціальних та економічних прав та інтересів.

Правова основа діяльності профспілки - Конституція України, Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Закон України «Про об'єднання громадян», Кодекс законів про працю України, Статут професійної спілки працівників охорони здоров'я України, Статут ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» інші закони України та нормативно-правові акти і чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною радою України, які є частиною національного законодавства України.


Профспілка незалежна від органів державної влади, місцевого самоврядування, роботодавця, політичних та інших громадських організацій.

Профспілка здійснює свою діяльність на демократичних засадах за принципами:

Головною метою діяльності профспілки є захист та представництво трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки у взаємовідносинах з роботодавцем щодо забезпечення здійснення права кожного члена профспілки на працю, підвищення життєвого рівня на основі справедливої оплати праці, забезпечення інших прав та інтересів.

Для здійснення статутних цілей первинна профспілкова організація: